M6e(A) M.2 2280

128GB / 256GB / 512GB

• Bis zu 770 MB/s beim sequenziellen Lesen
• Bis zu 625 MB/s beim sequenziellen Schreiben
• Bis zu 105.000 IOPS (4KB) beim zufälligen Lesen
• Bis zu 100.000 IOPS (4KB) beim zufälligen Schreiben
SEITENANFANG